!!!!!?????

زمانه به من اموخت که

 دست دادن معنی رفاقت نیست 

 بوسیدن قول ماندن نیست

وعشق ورزیدن ضمانت تنها نماندن نیست

 

ما که هنوز اندر خم کوچه رفاقتیم . خدا بقیه رو به خیر بگذرونه!!!!

/ 0 نظر / 9 بازدید