هيچ ميدانی چرا چون موج

در گريز از خويشتن پيوسته ميکاهم؟

- زانکه بر اين پرده تاريک

اين خاموش نزديک

آنچه ميخواهم نميبينم

آنچه ميبينم نميخواهم

/ 3 نظر / 6 بازدید
رفا

آنجه ميبينم نميخواهم. آنچه ميخواهم نميبينم. ميبينی کافه درست نگاه کنی. ميخوای کافيه خوب فکر کنی. هرچی هست توی همين راهه. راه ديگه ای نيست

maryam

آنچه ميبينم نميخواهم٬غصان می شم٬می بینم٬نمی خواهم.....خوشگل بود

دختر ارديبهشتی

من عاشق اين شعره ام...حيف نمی دونم از کيه تو می دونی مهسا؟