اين قرطی بازيا چيه پرشين بلاگ در آورده . پيام تاييد شده و عدم تاييد . مسخره بازيا چيه؟؟!!!  15.gif

اين روزا آدم به راننده تاسکی ها هم نميتونه اطمينان کنه . امروز که مرده بودم از خنده . از وقتی که سوار ماشين شده تا خود ميدون آزادی يارو داشت واسه کناريش خالی ميبست که رفتم حال افسر رو گرفتم و روشو کم کردم ۲ تا چک زدم تو صورتش و ... منم اون پشت از خنده مرده بودم04.gif. حالا من داشتم به خالی بندياش ميخنديدم مرتيکه فکر کرده من ازش خوشم اومده يا الان با شيرين کارياش  برا من قهرمان شده. مرتيکه خر آينه اش رو درست تنظيم کرده تو صورت من08.gif . منم که ديدم خيلی ۳ شده سرم رو با گوشيم گرم کردم و يه خورده Snake بازی کردم ... نميدونم پيش خودش چی فکر کرده بود که شماره منو ميخواست ... جدا بعضی ها چه اعتماد به نفسی دارند . 30.gif

امروز رفتم برای پاسپورت درخواست دادم . با بابام سر يک ماه حقوقش شرط بسته بودم که بدون اجازه اون هم بهم پاس ميدن اما بابام هم سمج که بايد اجازه من هم باشه . الان شرط رو بردم01.gif اما می دونم که آخرش يه جوری دبه مياره02.gif !!!!! در تمام عمرم يک بار هم نديدم که سر حرفش يا قولش باشه19.gif

 

/ 3 نظر / 7 بازدید
gandom

شيييييييی!!! من فقط از دست بهضی ها در رفتم...دلم برات تنگ شده...

رضا

اين جماعت مرد... راننده تاکسی و غيرراننده نداره... يه خورده بهشون رو بدی... خل می شن... من می دونم :دی

gandom

باز که اينجا شده غمخونه خانومی.الان پستهای قبليتو خوندم.چه خبره؟يکم اميد انرژی چميدونم از اين ورجه وورجه ها و اينا کو پس؟ سعی کن همه چيز رو آسون و قشنگ تعبير کنی ...می دونم گفتن اينکه صبور باش تحمل کن و اين حرفا هيچ تاثيری ندارن تازه اعصاب خرد کن هم هستن اما يه پيشنهاد در گوشی وقتی ناراحتی وقتی صبانی هستی وقتی خوشحالی هر وقت و هر وقت و هر وقت پيش خودت اسم خدا رو تکرار کن حتی اگه بهش اعتقاد نداری حتی اگه باهاش قهری يا حتی اگه عاشقشی...به امتحانش می ارزه چون سود نداشته باشه حداقل ضرر هم نداره...